Opłaty

Pobyt dziecka w przedszkolu: Pobyt dziecka w przedszkolu:
1. Przedszkole zapewnienia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godz. od 8.00 do 13.00.

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki od godz. 5.30 do godz. 8.00 i od godz. 13.00 do godz. 16.30 w wysokości 1,00 zł. za godzinę pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Nr 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec. Wpłaty należy dokonać do 10 każdego miesiąca na konto bankowe Przedszkola Miejskiego nr 7 o numerze 50 1050 1142 1000 0023 2475 0971 zgodnie z kwitkiem, który należy odbierać u nauczycieli lub intendentki. Powyższa opłata nie dotyczy dzieci 6-letnich.

3. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, na drugie i każde następne dziecko, można uzyskać zniżkę 50 %. Ulga zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka do dyrektora przedszkola.

4. Przedszkole prowadzi elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść dziecka z użyciem czytników i kart zbliżeniowych.

Opłata za żywienie: Opłata za żywienie:
Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia. Stawka dzienna wynosi 6 zł. i może ulec zmianie. Opłaty należy dokonać do 10 każdego miesiąca na konto bankowe Przedszkola Miejskiego nr 7 o numerze 50 1050 1142 1000 0023 2475 0971 zgodnie z kwitkiem, który należy odbierać u nauczycieli lub intendentki.
Składka na ubezpieczenie: Składka na ubezpieczenie:
Dobrowolna składka roczna na ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019 wynosi – 27 zł/osoba na sumę ubezpieczenia 15.000 zł w InterRisk