Aktualności

s11
1
2
3
4
5

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA

Wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu od 1 września 2018 roku

Czytaj dalej…

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610).

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2018r rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2012-2015.

Nabór organizowany jest do następujących przedszkoli publicznych:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Słoneczna 13, tel. 34 351 14 01
2. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Sądowa 10, tel. 34 351 14 02
3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 34 351 14 03
4. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wawrzyńca Hajdy 20, tel. 34 351 14 04
5. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Droniowicka 27, tel. 34 351 14 06
6. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Powstańców Śl. 6, tel. 34 351 14 07
7. Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Uchodźców 34, tel. 34 351 14 08

Dodatkowe informacje o przedszkolach miejskich dostępne są na stronie
http://przedszkolalubliniec.pl/

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu:
Rodzicom dzieci uczęszczającym w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli miejskich przypominamy, iż w terminie od 26.02 do 05.03.2018 r. należy w swoim przedszkolu złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2. Dzieci zmieniające przedszkole:

 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, niż to, do którego dotychczas uczęszczało, muszą złożyć deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.
 • Rodzice muszą pamiętać,że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
 • W przypadku nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

3. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy:

 • Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. Termin składania wniosków wyznacza się od 12.03.2018r. do 23.03.2018r.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydowała kolejność składania wniosków – wszystkie wnioski złożone w terminie będą traktowane jednakowo.
 • Rodzice będą mogli ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w maksymalnie trzech przedszkolach. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:

▪ wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
▪ drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

▪ pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu lub ze strony
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News
▪ wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
▪ informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik przedszkola.

 • Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, znajdujące się w tabeli poniżej.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  – żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  – zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala
  kolejność przyjęć:
  – w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017r., znajdujące się w tabel poniżej.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
  wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

4. Przyjęcie dziecka do przedszkola:

 • Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.” Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 • Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

5. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola:

 • Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte, może wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Następnie Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie Miasta Lublińca, wyłącznie zgłoszonym podczas rekrutacji do wybranego publicznego przedszkola. Jeżeli liczba dzieci biorących udział w rekrutacji przewyższa liczbę miejsc organizacyjnych w preferowanym przedszkolu publicznym, burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole lub przedszkole niepubliczne, które może przyjąć dziecko.

7. Dzieci biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 rozpoczynają wychowanie przedszkolne od 01.09.2018r.

8. Od 01.09.2018r. decyzje o przyjęciu dzieci na wolne miejsca podejmować będą dyrektorzy przedszkoli. O przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń do danej grupy wiekowej.

9. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDOM PAŃSTWO NA STRONIE URZĘDU MIASTA POD ADRESEM:

http://lubliniec.eu/index.php/edukacja/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli/1701-dla-rodzicow-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.html

Spotkanie dla rodziców dzieci kończących wychowanie przedszkolne

UCZNIOWIESerdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
dzieci kończących wychowanie przedszkolne
na prelekcję z panią psycholog – Dorotą Leśniak na temat:

„Przygotowanie dzieci do szkoły”.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2018r. (czwartek) o godz. 16:00.       

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski!

Przedszkolaki 2018

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że 9 kwietnia 2018r. (poniedziałek), o godz. 9:00 będą wykonywane zdjęcia grupowe do dziennika zachodniego w ramach akcji „przedszkolaki 2018”.

 • Zdjęcia wykonane będą nieodpłatnie przez fotografów firmy Super-Foto.
 • Wymagane są zgody rodziców na publikację wizerunku dzieci, które można podpisać u wychowawców grup.
 • Wydanie publikujące zdjęcia przedszkolaków ukaże się 30 maja 2018r.

   Istnieje możliwość zakupu egzemplarzy „Dziennika Zachodniego”, zawierającego dodatek specjalny „Przedszkolaki 2018”, za jedyne  3,50 zł. Serdecznie zachęcamy do składania zamówień u wychowawców grup.

Goście u Kotków Psotków

DSCN9246      We wtorkowe przedpołudnie Kotki Psotki gościły u siebie panią Małgosię Frankowską ze Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Kotom „Felis” oraz kotkę Misię. Pani Małgosia opowiadała nam o Misi i innych kotkach będących pod opieką stowarzyszenia oraz o tym, jak należy opiekować się tymi niezwykłymi zwierzętami. Podczas spotkania przekazaliśmy zebraną karmę. Dziękujemy pani Małgosi za poświęcony czas i piękny kalendarz z kotami, a kotce Misi za to, że cierpliwie znosiła nasze „głaskotki”.

Małgorzata Pawełczyk

Zobacz fotogalerię…