Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://7.przedszkolalubliniec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dodatkowe elementy ułatwiające dostępność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak: NVDA.
 • W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu, kontrast tekstu dostosowany w stosunku do tła oraz wielkości czcionki.
 • Strona zawiera odnośnik „Przejdź do treści” pozwalający na przechodzenie do treści strony pomijając bloki nawigacyjne i narzędzia dostępności.
 • Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.05.10.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością informacyjną strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Doleżych, jolanta.dolezych@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (34) 3511407. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu zlokalizowane jest w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 6.

Dostępność architektoniczna budynku:

 • do budynku prowadzi 1wejście główne od ulicy Powstańców Śląskich, 1 wejście z tyłu budynku (wyłącznie dla pracowników), 1 boczne (ewakuacyjne) oraz 2 bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego (wyłącznie dla pracowników i przedszkolaków),
 • ani jedno wejście nie posiada podjazdu dla osób na wózku,
 • z chodnika przy ul. Powstańców bądź parkingu obok budynku istnieje możliwość dojazdu wózkiem pod wejście główne,
 • budynek posiada ogólnodostępny parking przed budynkiem od strony ul. Powstańców oraz z tyłu budynku, na których znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe,
 • pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze (wysoki parter) i I piętrze budynku,
 • pomieszczenia administracyjne przedszkola znajdują się na parterze budynku,
 • w budynku nie ma windy osobowej,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia niepełnosprawnego interesanta do pomieszczenia w budynku przedszkola istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed wejście główne i załatwienia sprawy po wcześniejszym
  telefonicznym przywołaniu pracownika przedszkola,
 • do budynku za zgodą dyrektora można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (pomieszczenia administracyjne, hol, w uzasadnionych przypadkach sale zajęć),
 • toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Brak ułatwień dla osób niewidomych.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Przejdź do treści Przejdź do menu