Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

[divider top=”0″]

lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

>> Więcej informacji<<

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r. poz. 2431 z późn. zm. ).
 • Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23.01.2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

>> INFORMACJE O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 <<

Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat czyli urodzone w latach 2018-2021 (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego).

 1. Nabór odbywa się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie lubliniec.przedszkola.vnabor.pl
 2. Rodzice loguje się do systemu, login i hasło należy zachować na cały okres trwania rekrutacji.
 3. Rodzice wypełnią w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu obojga rodziców, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru lub wysyłają skan dokumentu na adres e-mail przedszkola (7@przedszkolalubliniec.pl).
 4. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 5. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia/zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 7. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  – żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  – zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  – w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 611/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022r., znajdujące się w tabeli poniżej.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
  w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

[button link=”http://www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl” color=”#2D9BBC” size=”4″ style=”2″ dark=”0″ square=”1″ target=”blank”] Przejdź do formularza rekrutacyjnego[/button]
Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? 
JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE  PRZEDSZKOLE?
[spoiler title=”Czytaj dalej…” close=”1″ style=”1″]
Jak wybrać przedszkole, które najlepiej wychowa i zaopiekuje się dzieckiem, wesprze jego rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy, a także stworzy przyjazne środowisko dla rodziców?
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe maślane bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę pracować, a po południu się zdrzemnąć.”
Robert Fulghum (popularny amerykański pisarz). Fragment z książki: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” (Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa 1991)

Przyszedł czas, kiedy zdecydowaliśmy się posłać dziecko do przedszkola. Chcemy przecież, aby rozwinęło skrzydła w relacjach z innymi dziećmi, poznało przyjemność płynącą z zabawy, odkrywało i coraz doskonałej rozumiało świat, lepiej poznawało siebie, było bardziej samodzielne i niezależne, zdobywało nowe doświadczenia. Każdy rodzic poszukuje dla swojego dziecka przedszkola, które najpełniej odpowiada potrzebom rodziny i swojej pociechy. Wybór ten jest jednak prawdziwym wyzwaniem ze względu na dużą liczbę kryteriów, jakie należy uwzględnić.

NA, CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE PRZEDSZKOLA?

Najlepsze przedszkole nie oznacza „idealne”, ale spełniające największą liczbę ważnych dla wszechstronnego rozwoju dziecka kryteriów. Poniżej, w porządku alfabetycznym, przedstawię kryteria, które powinny być spełnione, aby zapewnić dziecku wszechstronny rozwój oraz te, których wybór zależy od indywidualnych możliwości i potrzeb rodziny.

BEZPIECZEŃSTWO – dobrze zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przedszkola, np. na zabezpieczenie drzwi wejściowych/wyjściowych. Niezwykle ważne jest też dostosowanie pomieszczeń i placu zabaw do potrzeb dzieci, jak i jakość zabawek i przedszkolnego wyposażenia. Wszystkie te elementy powinny być bezpieczne dla maluchów.

DRZEMKA – najlepiej, gdy w ramach dnia zaplanowany jest czas na odpoczynek i relaksację. Jednak nie powinno być to obowiązkowe leżakowanie. W czasie relaksacji dzieci powinny mieć możliwość zaśnięcia lub słuchania bajki, rysowania lub cichej zabawy w zależności od potrzeb.

GODZINY OTWARCIA – jest to ważna informacja ze względu na dostosowanie godzin pracy rodziców, dziadków lub opiekunów do rytmu przedszkolnego.

GRUPA – dobrze, by grupa nie była zbyt liczna (…) Warto się dowiedzieć, czy dzieci w grupie są rówieśnikami, czy też, jak w niektórych przedszkolach, łączone są starsze z młodszymi. Warto także zapytać, czy jeden nauczyciel prowadzi daną grupę przez cały okres przedszkolny, czy też, co roku osoba dorosła się zmienia (każda z tych opcji kryje w sobie możliwości i zagrożenia).

JEDZENIE – warto zapoznać się z przykładowym jadłospisem oferowanym przez przedszkole. Istotne jest oczywiście, by był różnorodny i rozsądny. Sprawdźmy również, czy przedszkole uwzględnia specjalne potrzeby żywieniowe dzieci (np. dla alergików). Przedszkole powinno również zostawiać swobodę dzieciom, co do tego, co chcą zjeść i ile w ramach danego posiłku. W ten sposób wychowawcy uczą dziecko odpowiedzialności i zapobiegają pojawieniu się zaburzeń jedzenia.

KADRA PRACOWNICZA – w przedszkolu pracuje wiele osób prócz nauczycieli. Należą do nich dyrektorzy, personel administracyjno-obsługowy, nauczyciele języków, logopedzi, psycholodzy oraz inne osoby prowadzące dodatkowe zajęcia. Warto, aby były to osoby z pasją, lubiące dzieci, pogodne, kompetentne i wykwalifikowane – przecież to właśnie one tworzą atmosferę przedszkola.

KONTAKTY Z RODZICAMI – istotne są również zasady kontaktów kadry przedszkolnej z rodzicami. Dobrze jest wiedzieć wcześniej, jak często odbywają się zebrania, konsultacje oraz czy w danym przedszkolu obowiązuje zasada rozmowy z wychowawcą przy odbieraniu dziecka z przedszkola.

LOKALIZACJA – priorytetem w lokalizacji powinna być cisza, zieleń i świeże powietrze. Ze względu na organizację odprowadzania i przyprowadzania dziecka, ważne jest również to, czy przedszkole znajduje się blisko, czy też daleko od miejsca zamieszkania lub pracy rodziców.

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLNA – powinna być ciepła, twórcza, wzbudzająca sympatię dzieci, otwarta na przytulanie, wspierająca i równocześnie stanowcza, stawiająca jasne wymagania, dojrzała emocjonalnie. Powinna umieć rozwiązywać konflikty między dziećmi poprzez wysłuchanie obydwu stron i wspólne znajdywanie rozwiązań dobrych dla każdej z nich. Cudownie, gdy podchodzi do każdego dziecka indywidualnie.
Mimo iż wybieramy przedszkole, tak naprawdę najważniejszy jest wybór nauczycielki. To właśnie nauczycielka spędza najwięcej czasu z dzieckiem, wprowadza je w arkana społecznych relacji, świat liter i cyfr, przyrody oraz emocji. W dużym stopniu od niej zależy to, jak dziecko będzie odbierać przedszkole i się w nim czuć. Warto także zwrócić uwagę na kwalifikacje nauczycielek przedszkolnych. Najlepiej, gdy mają wykształcenie wyższe oraz ukończone różne dodatkowe kursy. Cenne jest także pewne doświadczenie zawodowe.

OFERTA EDUKACYJNA – podstawowy program przedszkola powinien być zatwierdzony przez MEN (większość przedszkoli bazuje na takim programie). Ponadto mają Państwo do wyboru przedszkola o różnych profilach: językowych, artystycznych, muzycznych, Montessorii (celem tego przedszkola jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwojowych, wspieranie ich w naturalnej radości, otwartości na świat, inne kultury i ludzi. (…) O aktywności przedszkola najlepiej mówią ściany ozdobione pracami dzieci.

OPŁATY – sprawdźmy, jaki jest miesięczny koszt przedszkola oraz co się w nim mieści. Dowiedzmy się również, jakie są dodatkowe przewidziane opłaty.

PIERWSZE WRAŻENIE – warto je uwzględnić przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Dobrze, gdy dana placówka wzbudziła nasze zaufanie.

PRZYGOTOWANIE DO PRZEDSZKOLA I ADAPTACJA – dobrze, gdy placówka oferuje zajęcia przygotowujące do pójścia do przedszkola oraz umożliwia najmłodszym dzieciom adaptację – okres, w którym szczególnie dba się o dziecko, rodzinę i ich potrzeby.

RELACJE I ZDANIE DZIECKA – jeśli dziecko miało możliwość wizyty w przedszkolu wraz z rodzicami, dobrze jest także zaobserwować, jak się w nim czuło oraz porozmawiać o jego wrażeniach.

RYTM DNIA – bardzo ważne jest, aby grupa przedszkolaków funkcjonowała w ramach stałego rytmu dnia. Czas na zabawę i edukację, spacery, posiłki oraz odpoczynek powinien w sposób zharmonizowany wypełniać dzień. Ważne jest, aby grafik nie był ani zbyt przeładowany, ani zbyt swobodny.

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE – mają na celu zintegrowanie społeczności przedszkolnej z rodzinną, a także stwarzają dziecku okazję do poznawania świata i odnajdywania się w sytuacji wystąpień, spotkań z nowymi osobami. Dobrze, więc, gdy w repertuarze przedszkola znajdą się takie uroczystości jak Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, jasełka, bale, przedstawienia, wyjazdy do teatru, wycieczki do parku itp.

WARUNKI LOKALOWE – dobrze by sale, w których przebywają dzieci były przestronne i jasne, z naturalnym światłem i dobrą wentylacją. Pomieszczenia powinny być estetyczne i dostosowane do potrzeb dzieci (odpowiednie mebelki i zabawki). Bardzo istotne są przemyślane i bezpieczne szatnie, korytarze i łazienki. Warto także zwrócić uwagę na plac zabaw, pod względem jego przyjazności, bezpieczeństwa i czystości, a także pod względem odległości od przedszkola i dostępności. Dobrze jest dowiedzieć się, jaki jest system zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolu (…)

ZAJĘCIA DODATKOWE – dobrze, gdy mamy wybór różnych zajęć dodatkowych (plastyka, muzyka, języki itp.). Należy jednak z rozwagą zapisywać na nie dzieci tak, by ich nie przeciążyć.

JAK DOKONAĆ WYBORU – KROK PO KROKU

• Sporządź listę interesujących Cię przedszkoli.
• Zbierz informacje o każdej z tych placówek.
• Dowiedz się, do kiedy należy się zdeklarować.
• Spotkaj się z dyrektorem przedszkola – „Jaki pan, taki kram”.
• Spotkaj się z potencjalnym nauczycielem Twojego dziecka.
• Skorzystaj z opinii osób korzystających z usług danego przedszkola.
• Zwiedź sale, łazienki, jadalnie, ogród przedszkolny.
• Przyjrzyj się pracom dzieci, dyplomom, wyróżnieniom oraz fotografiom ozdabiającym przedszkole (odzwierciedlenie życia przedszkolnego).
• Podejmij najlepszą możliwą decyzję.
• Złóż wniosek do wybranego przedszkola zgodnie z terminem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

[/spoiler]
Przejdź do treści Przejdź do menu