Rozkład dnia

5:30-8:00Schodzenie się dzieci: różne sytuacje edukacyjno-organizowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela – praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, pomoc w przygotowaniu do zajęć, zabawy i ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy (artykulacyjne, ortofoniczne, emisyjne, oddechowe itp.) oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, integracyjne, zabawy ze śpiewem, zabawy w kącikach zainteresowań itp.
8:00-8:30Zabawy dydaktyczne, zabawy organizowane, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela, ćwiczenia poranne.
8:30-9:00Przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
Śniadanie: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku itp.
9:00-11:30Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne, edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci, uwzględniające propozycje dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, tematyczne itd. Spacery, wycieczki organizowane w celu poznania otoczenia społeczno-przyrodniczego i technicznego, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe. Uroczystości i imprezy okolicznościowe, konkursy itp.
11:30-12:00Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
Obiad: ćwiczenie umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się sztućcami, itd.
12:00-14:00Zajęcia o charakterze relaksującym:
Dzieci młodsze – poobiedni odpoczynek, relaksacja przy muzyce.
Dzieci starsze – relaksacja przy muzyce, kontynuowanie niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych, zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, działalność plastyczna, teatralna, taneczna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy swobodne i zorganizowane.
Zajęcia dodatkowe w/g harmonogramu.
14:00-14:30Przygotowanie do podwieczorku: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.
Podwieczorek.
14:30-16:30Rozchodzenie się dzieci: wspólne zabawy i ćwiczenia ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy dowolne w/g zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dziećmi. Zindywidualizowana działalność stymulacyjno-kompensacyjno-korekcyjna dotycząca rozwoju intelektualnego dzieci. Zabawy plastyczno-konstrukcyjne, zabawy teatralne, muzyczno-ruchowe, tematyczne, prace porządkowe, zajęcia o charakterze wychowawczym itp. Swobodna działalność dzieci, gry i zabawy na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu.
Zajęcia dodatkowe w/g harmonogramu.
Przejdź do treści Przejdź do menu