RODO

 Dobre praktyki podczas nauki na odległość!

    Materiały dotyczące podstawowych zasad ochrony danych osobowych w związku z realizacją kształcenia na odległość oraz wprowadzania nowych zasad komunikacji z rodzicami wychowanków. Materiały zostały opracowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

   Proszę pamiętać, że aktualna sytuacja oraz wprowadzone w systemie prawnym zmiany nie zawiesiły stosowania przepisów RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych powinno być bezpieczne i odbywać się z zachowaniem prywatności oraz zgodności z przepisami prawa.

>> Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online <<

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka

Drogi Rodzicu,

      Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Przedszkole Miejskie nr 7 z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 6.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod numerem telefonu (34 351 37 94.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności przedszkola oraz osiągnieć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników, w celu ochrony mienia  zgodnie  z art.108a  Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Miejski w Lublińcu, Kuratorium Oświaty, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą informatyczną, organizacyjną, finansową w tym Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.

5. Posiadasz prawo do dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania.

6. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie przez okres zgodny z kategorią archiwalną w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

[spacer size=”10″][divider][spacer size=”10″]

Informacja dotycząca przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka

      Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu, Powstańców Śląskich 6.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pana Adama Adamczyka, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod numerem telefonu 34 351 37 94.

3. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego) będą przetwarzane w związku realizacją procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola  Miejskiego nr 7 w Lublińcu zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola Miejskiego nr 7.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by mogli Państwo odebrać dziecko.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przejdź do treści Przejdź do menu